ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN www.spierwrijfmiddel.nl powered by Hippo Group

Algemeen

1.
Op alle prijsaanbiedingen van Spierwrijfmiddel.nl en op alle overeenkomsten met Spierwrijfmiddel.nl zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van Spierwrijfmiddel.nl van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Spierwrijfmiddel.nl is de gebruiker van deze voorwaarden. De andere partij wordt in deze voorwaarden aangeduid met “de klant”.

Verkoop van producten

2.
Betaling van de producten geschiedt via de op de website van Spierwrijfmiddel.nl aangeboden betaaldiensten. Online bestelde producten worden bezorgd op het door de klant opgegeven adres in Nederland. De prijzen van de producten staan vermeld op de website van Spierwrijfmiddel.nl. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Hoewel de website en andere publicaties van Spierwrijfmiddel.nl met de grootste zorg zijn samengesteld, kan Spierwrijfmiddel.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website van Spierwrijfmiddel.nl of in andere publicaties.

3.
In principe zullen de bestelde producten binnen 3 werkdagen, maar in ieder geval binnen 10 dagen, worden afgeleverd op het door de klant opgegeven postadres. Indien het product niet binnen 30 dagen na bestelling is afgeleverd, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, zal Spierwrijfmiddel.nl het betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de klant terugstorten. Het voorgaande geldt niet indien partijen een leveringstermijn langer dan 30 dagen waren overeengekomen. Tijdens het transport zijn de producten verzekerd tegen beschadiging en verlies. Na aflevering zijn de producten voor risico van de klant.

4.
Bij online koop van producten is het voor de klant mogelijk tot 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten de producten binnen die periode te retourneren. De portokosten voor het terugsturen zijn dan voor rekening van de klant. Spierwrijfmiddel.nl neemt een geretourneerd product alleen in behandeling als die voldoet aan de volgende voorwaarden: ongeopende verpakking en onbeschadigde staat. Als de producten tijdig zijn geretourneerd zal Spierwrijfmiddel.nl het betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen na retour ontvangst van het product aan de klant terugstorten. Na 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten is het niet meer mogelijk een gekocht product te retourneren, behalve als het product niet voldoet aan de afgegeven garantie.

Aansprakelijkheid

5.
Indien Spierwrijfmiddel.nl krachtens wet of overeenkomst voor enige schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en tot maximaal het in rekening gebrachte factuurbedrag. Spierwrijfmiddel.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, letselschade en bedrijfsschade. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spierwrijfmiddel.nl of haar ondergeschikten. Indien het geleverde product een gebrek heeft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Spierwrijfmiddel.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade.

Eigendomsvoorbehoud

6.
Alle door Spierwrijfmiddel.nl geleverde producten blijven eigendom van Spierwrijfmiddel.nl totdat de klant alle verplichtingen uit de met Spierwrijfmiddel.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Betalingsverzuim

7.
Indien de klant niet binnen de gestelde termijn tot betaling overgaat, of indien na bestelling blijkt van niet (tijdige) betaling, is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan aan Spierwrijfmiddel.nl een rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij als vergoeding voor gemaakte incassokosten een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,00. Eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de klant. De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

8. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Spierwrijfmiddel.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Toepasselijk recht

9.
Op de rechtsverhouding tussen Spierwrijfmiddel.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de klant en Spierwrijfmiddel.nl een geschil mocht ontstaan is de rechtbank Arnhem bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Spierwrijfmiddel.nl het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2006 - 2024 www.spierwrijfmiddel.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel